Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

A tinnyei képviselők termékbemutatón vettek részt, és módosították az étkezési és szociális rendeletet. Többek között döntöttek a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról, és változtatási tilalmat rendeltek el a Király-völgyben.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül Naszvadi Győző képviselő nincs jelen. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett készíti el. 12 napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület. A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a kilencedik napirendi pontot töröljük (Estland Kft. adótartozás fejében 1895. hrsz. telek beszámítása [a szerk.]), mert nem érkezett be az ajánlattevő részéről felajánlás. A nyolcas napirendi pont esetében kéri a zárt ülés elfogadását az önkormányzat gazdasági ügyei miatt.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
3. Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás július 12-i előterjesztés szerint)
4. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
6. Változtatási tilalom elrendelése
7. Közös hivatali költségvetés módosításának megtárgyalása
8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása
9. Polgármesteri beszámoló
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Egyebek

Krix Lajos: Ez a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a falu lakosságának tájékoztatást nyújtson valós időben, élőben a testületi ülésekről. Bemutatja Huszti Benjamin urat, a Globomax Zrt. területi, értékesítési vezetőjét. Felkéri a rendszer bemutatására.

Huszti Benjamin: Acég 25 éve van a piacon. Ez a rendszer képes a testületi ülések hangfelvételére, illetve jegyzőkönyvvezetés segítésére. Saját fejlesztésű rendszer ezeket nem lehet megvágni, megváltoztatni. Bemutatja és ismerteti a rendszer felépítését, technikai részét, tartozékait.

Krix Lajos: Következő testületi ülésre javaslatot terjeszt elő az MVoks rendszer ajánlatáról.

Krix Lajos: A kettes napirendi pont az étkezési rendelet módosítása. Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Technikai elírás történt a rendeletben. Díjban kevesebb összeg volt az előző rendeletben, ezért korrekcióra van szükség. Fizetni az igénylők a helyes összeget fizették eddig is.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel az étkezési rendelet módosításának előterjesztését.

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek a hármas napirendi pont tájékoztatására.

Dr. Imre Gábor: Előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület a gyermekvédelmi ellátás Budakeszire való átkerüléséről, másrészt a házi segítségnyújtás a SILÓ Szeretetszolgálathoz került. Ezért ennek módosítására van szükség a szociális rendeletben, amelyben megnevesítve lett a két szervezet.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet módosítást.

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Krix Lajos: A négyes napirendi pont a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás. Október 3-ig szükség van a döntésre a csatlakozás bejelentéséhez.

Dr. Imre Gábor: A szociális előadó jelezte, hogy várhatóan több jelentkezés lesz idén a Bursa Hungaricára, elképzelhető, hogy az összeget is módosítani kell majd, mert eredetileg 600 000 forint van erre a költségvetésben.

Török Éva: Minden jelentkezőnek meg kell adni?

Dr. Imre Gábor: Nem, de a gyakorlat eddig az volt, mindenki egyenlő részben kapja meg.

Krix Lajos: Javasolja, hogy célszerű lenne a 600 000 Ft keretet megjelölni és ha nem elég, akkor még lehet emelni.

Dr. Molnár Ede: Véleménye szerint nem kell a keret emelés. Több jelentkező esetén képviselő-testület dönt majd a pályázók között.

Krix Lajos: Szavazásra rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozik.
2. A csatlakozással kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a polgármestert
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításába a 2018–2019. tanévre vonatkozó 600 000 Ft keretösszeget jelenítse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos: Ismerteti az önkormányzati terület bérbeadásáról szóló szerződés tervezetet. A 063/1 helyrajzi számú, a temető mellett és a patak mentén húzódó 16930 m2. Időközben történt szakmai és jogi egyeztetés alapján – a jegyző úr észrevételével egyeztetetten – ezt a területet vagy termőföld haszonbérleti szerződés útján hirdetjük meg, mert versenyeztetési kötelezettsége van a testületnek.
Miután ez a terület legelőnek van minősítve, földhivatali eljárással átminősíthető.
Az ajánlatok beérkezése után képviselő-testület válassza ki a bérlőt.
Elismeri, hogy hibázott abban, hogy nem minden körülményt vett figyelembe, amikor ígéretet tett a bérbeadásra, de mivel nem kötött még szerződést, a hiba orvosolható. Jelenleg a Rider's Club használja a területet, amelyért használati díjat fizetett eddig. A Natura 2000 által kiadott állásfoglalás a lovas tevékenységet nem kifogásolták.
Továbbá megemlíti, hogy ezen az önkormányzati területen illegálisan létesült egy út, amely utat is időszerű legalizálni.
Következő testületi ülésen a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy hogyan hasznosítja ezt a területet, err készül majd egy előterjesztés. Addig ezt a területet közterület használati engedéllyel használják, amely 5 Ft/m2.

Nagy Jenő: Nincs kifogása ennek a területnek a bérbeadásával, de szerinte a ravatalozóval szemben nem állattartásra kellene hasznosítani ezt a területet.

Krix Lajos: Javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják.

Krix Lajos: rövid szünetet rendel el.

 

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Javasolja a helyi építési szabályzat és szabályozási tervek felülvizsgálatára tekintettel a Király-völgy vonatkozásában a változtatási tilalmat a HÉSZ felülvizsgálatáig.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: A hetedik napirendi pont közös hivatali költségvetés tárgyalásához nem érkezett Pilisjászfalutól anyag. Egyeztetés alatt áll az ügy, október végére várható a közös költségvetés pontos elszámolása, kimutatása.

 

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos:
– Az I. és II. vis maior-nak a tételes visszaellenőrzését elvégezte a bizottság, mindent rendben talált.
– Új vis maior lett bejelentve Ady E. utca vége és a Mária utcánál az esőzés miatt. A teniszpálya vízelöntés veszélye miatt az út átvágása megtörtént.
Gyalogátkelőhely kijelölése tekintetében itt voltak az illetékesek. A gyalogátkelőhely kijelölésre került, két tervezői ajánlatra vár.
– A gázvezeték elvágása ügyében Tigáz Zrt-től számla érkezett, a számla visszaküldésre került. Egyeztetésre van szükség a felelősség tekintetében.
– Az óvodában újabb szakértői szemle történt
– Kéri a képviselők segítségét a közterületen lévő és szomszédok problémás ügyeinek közvetítésére, hogy ezek a vitás ügyek nem mindig önkormányzati hatáskör alá tartoznak.
– Az elhanyagolt gazos területek nagy része felszólításra került.

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat:
– Utolsó egyeztetés történt a királyvölgyi közvilágítással kapcsolatban, a terv leszállítása folyamatban van.
– A NIF-nek elküldtük a képviselői határozatokat az R11 úttal kapcsolatban.
– A 352/4 hrsz. ingatlan eladás szerződéskötése megtörtént.
Hulladék gazdálkodás közszolgáltatási szerződés megkötésre került.
BÖT szerződés módosítása aláírásra került.
– A gyermekjóléti feladatellátásra szolgáló ajánlat elfogadásra került.
– A házi segítségnyújtás szerződés aláírásra került.
– A királyvölgyi vis maior folyamatban van. Véleményem szerint a döntés és a kivitelezés valószínűleg tavasszal fog megvalósulni.
– A szociális tűzifa pályázat benyújtva, leszállítása folyamatban van 40 m3.
Civil szervezetek támogatása megtörtént.

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolóról és a lejárt határidejű határozatok beszámolójáról egyben szavazott.

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Tájékoztat arról, hogy egy óvoda pedagógus a mai napon benyújtotta felmondását. Molnár Ildikó óvoda vezető a mai napon – a most kiosztásra került – kérelmet nyújtotta be a képviselő-testület elé, amelyben kéri a pedagógus hiány pótlására, plusz egy fő pedagógiai asszisztens felvételéhez a testület hozzájárulását.
Korábban Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IV.12.) számú önkormányzati határozata alapján az óvodavezető saját hatáskörében pályázatot írhatott ki a költségvetésben előirányzott létszámon felül további egy fő óvoda pedagógus felvételére. (Akkor 6+1 főre született a határozat, de a közismert okok miatt a pedagógus állások a mai napig nincsenek betöltve).
A kialakult kényszerhelyzetben némi segítséget jelentene az asszisztensi státusz, amelyet határozott időre hirdetne meg a vezető.
Török Éva képviselő kérdésére tisztázódik, hogy a kérelem további egy főre értendő.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy korábbi 21/2017. (IV.12.) számú önkormányzati határozatát hatályan tartva további 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását engedélyezi a Tinnyei Napköziotthonos Óvodában.

Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető

Krix Lajos: 17:12-kor lezárta az ülést