Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 12. 15:00-16:15 (rendkívüli ülés)

A tinnyei képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött a kommunális hulladékelszállítási közbeszerzés eredményéről, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megállapodás módosításáról, valamint a gyermekjóléti és házi segítségnyújtási kötelező feladatellátásra érkezett árajánlatok elfogadásáról.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Nagy Jenő és Lőrincz László képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet hangfelvételről Németh Nikolett készíti el. Négy napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Kommunális hulladék szállítás közbeszerzés eredményének elbírálása
2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megállapodás módosítása
3. BÖT Gyermekjóléti kötelező feladatellátás árajánlatának elfogadása
4. Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátásra érkezett ajánlat elfogadása

Török Éva: Nem lát elfogadható indokot arra, hogy miért kell ezeket a napirendi pontokat rendkívüli testületi ülésen tárgyalni, miért nem lehet időt adni a rendes felkészülésre?

Krix Lajos: Rendkívüli ülés a 2. és 3. napirendi pont tekintetében a BÖT jövő héten tartandó ülésére szükséges. Ezen napirendi pontok szavazásának hiánya nélkül akadályozza az önkormányzat a BÖT működését.
A 4. napirendi pont esetében felmondott a Pilisvörösvári Napos oldal, a szerződés miatt a kötelező feladatellátás folyamatossága csak így biztosítható.
Következő testületi ülés tervezet szerint szeptemberben lenne, ezért volt szükség a rendkívüli ülésre.

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a kommunális hulladék szállítási közbeszerzés elbírálásáról szóló előterjesztést, amelyben benne van a közbeszerző bizottság véleménye.
A kommunális hulladék szállítására a Depónia Kft. kellő tartalommal a kiírásnak megfelelően jelentkezett a szállításra. A díjtételek a határozat mellékletében fel vannak tüntetve.

Dr. Imre Gábor: Név szerinti szavazás szükséges.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tinnye Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét és honlapon törénő közzétételét utólagosan jóváhagyja.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

1. Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” elnevezésű, Tinnye Község Önkormányzata által indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ 113. § szerinti nemzeti nyílt eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2. A Depónia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítja a Depónia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) Ajánlattevőt.
4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel kösse meg a közszolgáltatási szerződést.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Imre Gábor: Név szerinti szavazást rendel el:
– Darázs Lászlóné: Igen
– Krix Lajos: Igen
– Dr. Molnár Ede: Igen
– Naszvadi Győző: Igen
– Török Éva: Igen

Krix Lajos: Megállapítja, hogy az első napirendi pont szerinti kommunális hulladék elszállítására kiírt közbeszerzés nyertese a Depónia Nonprofit Kft., aki továbbra is folytathatja a kommunális hulladékszállítást.

Krix Lajos: Tájékoztat a BÖT megállapodás módosításáról. A 9-es számú módosítás arról szól, hogy Telki képviselő-testülete is csatlakozik a HÍD szociális intézmény alapszolgáltatáshoz.
Ehhez a társulási megállapodás módosítása szükséges, ami akkor érvényes, ha a (BÖT) összes önkormányzati tagja minősített többséggel ehhez hozzájárul.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egységes szerkezetben, a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos: Ismerteti az előterjesztést.
A gyermekjóléti kötelező feladatellátásra – a közös önkormányzati hivatalt figyelembe véve – a székhelytelepülésünk jogosult.
Fontos, hogy 6 900 000 forint finanszírozási igénye van éves szinten, azonban erre van normatív támogatás.
Bár Pilisjászfalu a feladatellátásra kötelezett, a BÖT mégis azt kéri, mindkét település hagyja jóvá a feladatellátásra, 2018. évre szóló árajánlatukat.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás gyermekjóléti feladatellátás 2018. évre szóló árajánlatát megismerte, és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos: A házi segítségnyújtás kötelező feladatellátásra az ajánlat beérkezett. Korábban küldött már megkeresést a SILO Evangélikus Szeretetszolgálat. Ennek megfelelően összefoglalta az előterjesztés a történteket és a szerződéstervezet kialakításra került. A szerződés tervezet határozatlan időre szól hat hónap felmondási idővel.

Török Éva: Ez az 500 000 forint / ellátott ez egy általános összeg, amit az önkormányzat egy ellátott után fizet?

Baranyai Mária könyvelő: Igen ez is normatívát „tartalmazó” összeg. Minden ellátott után időarányosan kell fizetni, negyedéves elszámolással.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

1. Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás feladatainak jövőbeni ellátásával az előterjesztés melléklete szerinti feladatellátási szerződés szerint a SILÓ Evangélikus Szeretetszolgálatot bízza meg (2081 Piliscsaba, József Attila utca 7–9.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

 

Krix Lajos polgármester 16.15-kor lezárta az ülést.